TRỐNG KHAI HỘI, TRỐNG ĐẠI , TRỐNG SẤM

Liên hệ 0376 705 896

Trống khai hội chất lượng cao, trống gỗ mít da trâu, trống sử dụng trong các lễ hội truyền thống, trống khai hội đầu xuân, Trống Lê Long .0376.705.896.