TRỐNG TỪ ĐƯỜNG HỌ CHẤT LƯỢNG CAO

TRỐNG TỪ ĐƯỜNG HỌ CHẤT LƯỢNG CAO, LÀ LOẠI TRỐNG ĐƯỢC DÙNG TRONG CÁC TỪ ĐƯỜNG HỌ HAY NHÀ THỜ HỌ Ở VIỆT NAM. TRỐNG THƯỜNG DÙNG LÀ TRỐNG GỖ MÍT DA TRÂU, TRỐNG THƯỜNG CÓ KÍCH THƯỚC MẶT TRỐNG TỪ 45 CM ĐẾN 80 CM LÀ PHÙ HỢP NHẤT. TRỐNG DÙNG TRONG CÁC CÔNG VIỆC GIỖ TỔ CỦA DÒNG HỌ CỦA TỪ ĐƯỜNG CÁC HỌ, TRỐNG ĐƯỢC DÙNG VÀO NHỮNG DỊP CUỐI NĂM VÀ ĐẦU NĂM DÙNG TRONG CÁC CÔNG VIỆC CÚNG TẾ LỄ CỦA TỪ ĐƯỜNG HỌ HAY NHÀ THỜ HỌ.

TRỐNG TỪ ĐƯỜNG HỌ CHẤT LƯỢNG CAO
TRỐNG TỪ ĐƯỜNG HỌ CHẤT LƯỢNG CAO TRỐNG ĐỌI TAM LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TRỐNG NHÀ THỜ HỌ MẶT 60 CM. CHIỀU CAO THÂN TRỐNG 80 CM TRỐNG GỖ TỐT, DA TRÂU GIÀ, CÁC LOẠI TRỐNG LỚN NHỎ ĐỦ KÍCH THƯỚC , ĐA DẠNG MẪU MÃ BỀN ĐẸP. TRỐNG CHIÊNG NHÀ THỜ HỌ CHẤT LƯỢNG TỐT

 

TRỐNG TỪ ĐƯỜNG HỌ CHẤT LƯỢNG CAO
TRỐNG TỪ ĐƯỜNG HỌ CHẤT LƯỢNG CAO TRỐNG ĐỌI TAM LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TRỐNG NHÀ THỜ HỌ MẶT 52 CM. CHIỀU CAO THÂN TRỐNG 65 CM TRỐNG GỖ TỐT, DA TRÂU GIÀ, CÁC LOẠI TRỐNG LỚN NHỎ ĐỦ KÍCH THƯỚC , ĐA DẠNG MẪU MÃ BỀN ĐẸP. TRỐNG CHIÊNG NHÀ THỜ HỌ CHẤT LƯỢNG TỐT

 

TRỐNG TỪ ĐƯỜNG HỌ CHẤT LƯỢNG CAO
TRỐNG TỪ ĐƯỜNG HỌ CHẤT LƯỢNG CAO TRỐNG ĐỌI TAM LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TRỐNG NHÀ THỜ HỌ MẶT 45 CM. CHIỀU CAO THÂN TRỐNG 55 CM TRỐNG GỖ TỐT, DA TRÂU GIÀ, CÁC LOẠI TRỐNG LỚN NHỎ ĐỦ KÍCH THƯỚC , ĐA DẠNG MẪU MÃ BỀN ĐẸP. TRỐNG CHIÊNG NHÀ THỜ HỌ CHẤT LƯỢNG TỐT

 

TRỐNG TỪ ĐƯỜNG HỌ CHẤT LƯỢNG CAO
TRỐNG TỪ ĐƯỜNG HỌ CHẤT LƯỢNG CAO. KÍCH THƯỚC MẶT TRỐNG 80 CM, CHIỀU CAO THÂN TRỐNG 100 CM. TRỐNG ĐỌI TAM LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TRỐNG NHÀ THỜ HỌ MẶT 60 CM. TRỐNG GỖ TỐT, DA TRÂU GIÀ, CÁC LOẠI TRỐNG LỚN NHỎ ĐỦ KÍCH THƯỚC , ĐA DẠNG MẪU MÃ BỀN ĐẸP. TRỐNG CHIÊNG NHÀ THỜ HỌ CHẤT LƯỢNG TỐT