TRỐNG TỪ ĐƯỜNG HỌ CHẤT LƯỢNG CAO

TRỐNG TỪ ĐƯỜNG HỌ, LÀ LOẠI TRỐNG ĐƯỢC DÙNG TRONG CÁC TỪ ĐƯỜNG HỌ HAY NHÀ THỜ HỌ Ở VIỆT NAM. TRỐNG THƯỜNG DÙNG LÀ TRỐNG GỖ MÍT DA TRÂU, TRỐNG THƯỜNG CÓ KÍCH THƯỚC MẶT TRỐNG TỪ 45CM ĐẾN 80CM LÀ PHÙ HỢP NHẤT. TRỐNG DÙNG TRONG CÁC CÔNG VIỆC GIỖ TỔ CỦA DÒNG HỌ CỦA TỪ ĐƯỜNG CÁC HỌ, TRỐNG ĐƯỢC DÙNG VÀO NHỮNG DỊP CUỐI NĂM VÀ ĐẦU NĂM DÙNG TRONG CÁC CÔNG VIỆC CÚNG TẾ LỄ CỦA TỪ ĐƯỜNG HỌ HAY NHÀ THỜ HỌ.

trống nhà thờ họ

Trả lời