Trống trận tây sơn bình định

Liên hệ 0376 705 896

trống trận tây sơn bình định. Trống da trâu gỗ mít. Dùng trong các sự kiện lễ hội dân tộc, bảo hành một năm, Trống Lê Long. 0934 943 088