TRỐNG LỄ HÔI, TRỐNG BIỂU DIỄN SỰ KIỆN VĂN HÓA

Liên hệ 0376 705 896

TRỐNG LỄ HỘI, DÀN TRỐNG KHAI HỘI, TRỐNG LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG, DÀN TRỐNG 11 CHIẾC, TRỐNG GỖ MÍT CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT.